główna zawartość
artykuł nr 1

Zadania

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Osobami, które nie mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, są osoby mające prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty socjalnej;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury.